Stages & Vacatures

Taartrovers is er speciaal voor jonge kinderen, al vanaf twee jaar. We werken graag met film en stimuleren kinderen al hun zintuigen in te zetten bij spel en onderzoek. We maken mooie dingen: dingen die we met zorg hebben uitgezocht en vorm gegeven. We geven veel aandacht aan de materialen die we gebruiken en de wijze waarop we (elkaar en) anderen aanspreken, motiveren en stimuleren. Wil je ons graag een handje helpen?

Hieronder vind je de vacatures. Ook zijn we regelmatig op zoek naar vrijwilligers die tijdens het festival op de vloer of bij andere projecten komen helpen!

Vacature: Voorzitter Raad van Toezicht

Taartrovers is een stichting met aan de leiding een directeur, ondersteund door een zakelijk leider, een medewerker voor de publiciteit en een vast team van vormgevers, docenten en producenten. De Raad van Toezicht ondersteunt en controleert de stichting op de inhoudelijk en de zakelijke kant en laat zich in zijn werk leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (de stakeholders). De Raad van Toezicht adviseert de directeur-bestuurder en doet dit op actieve wijze, zowel anticiperend als reflecterend. De volgende onderwerpen behoren in elk geval tot het toezicht: strategie, realisatie van doelstellingen, financieel beleid en risicobeheer. De Raad van Toezicht beslist over benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht komt ten minste vier keer per jaar bijeen om samen met de directeur, de zakelijk leider en telkens een andere afgevaardigde uit het team de voortgang te bespreken. Daarnaast komt de Raad van Toezicht een keer per jaar bijeen om – los van directie en team – samen
de stand van zaken en voortgang te bespreken. Aan de Raad van Toezicht wordt jaarlijks het ondernemingsplan, het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.

De Raad van Toezicht volgt de Governance Code Cultuur. Leden van de Raad van Toezicht worden geacht over competenties en over voldoende tijd te beschikken om het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen De Taartrovers op adequate wijze te controleren. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd.

Taartrovers kan rekenen op een inkomstenmix van een structurele bijdrage uit publieke middelen (AFK), projectsubsidies van publieke en private fondsen, inkomsten uit opdrachten en uit verhuur en verkoop van installaties.

Profiel en taken

Profiel

 • Heeft sterke affiniteit met de missie en visie van Taartrovers
 • Kan een sparringpartner zijn voor de directeur-bestuurder
 • Is onafhankelijk, kritisch, diplomatiek en heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Heeft ruime bestuurlijke ervaring als toezichthouder
 • Heeft representatieve en communicatieve vaardigheden, is open en transparant
 • Heeft een natuurlijk overwicht binnen en buiten de organisatie, kan zorgen voor een goede teamspirit en open dialoog
 • Heeft een relevant netwerk en brede maatschappelijke betrokkenheid
 • Heeft bij voorkeur binding met (de regio) Amsterdam
 • Heeft bij voorkeur kennis van (het subsidielandschap binnen) de culturele sector en kan de culturele positie van de instelling versterken.

Taken  

 • Is namens de Raad van Toezicht eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder en ziet erop toe dat de contacten tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder naar behoren verlopen
 • Zorgt voor de juiste informatievoorziening, voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Toezicht
 • Initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder
 • Heeft een actieve rol in het informeren van stakeholders.

Diversiteit

De Raad van Toezicht onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie. Voor een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van nodigt de Raad nadrukkelijk kandidaten uit die de diversiteit binnen de Raad kunnen versterken.

Informatie en reageren

De werving wordt begeleid door binoq atana. Voor vragen kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, via 020 5141380 of per mail via info@binoq.nl.

Reageren? Stuur voor 18 mei 2023 een motivatiebrief en cv, gericht aan Renske Gasper, lid van de Raad van Toezicht, naar info@binoq.nl o.v.v. sollicitatie voorzitter Raad van Toezicht Taartrovers. Zodra uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Selectiegesprekken vinden naar verwachting plaats in juni.